Hatósági bírság

A közúti áruszállítás során kiemelt kockázatot jelentenek az ADR által megnevezett veszélyes áruk, mivel az ezekkel kapcsolatos rendkívüli események során az emberi egészség, a környezet épsége, illetve anyagi javak kerülhetnek veszélybe.

A nagyobb kockázat révén a veszélyes áru – szállításra egyrészt komoly hatósági ellenőrzés terjed ki, másrészt – értelemszerűen – az elkövetett szabálytalanságok súlyosabb anyagi következményeket vonnak maguk után.

A hatóságok közúti, illetve telephelyi ellenőrzések során vizsgálják a vállalkozások veszélyes áruk, veszélyes hulladékok szállításával összefüggő tevékenységét. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságokat az 1/2002. (I.11.) Kormány rendelet 2. sz. melléklete szerint értékelik, mely alapján az I., II., vagy III. kockázati kategóriák valamelyikébe kerül besorolásra a hiányosság attól függően, hogy az mennyire veszélyezteti környezetét.

A feltárt hiányosságokat a hatóság a 156/2009. (VII.29.) kormány rendelet 5. melléklete szerint szankcionálhatja az alábbiak szerint:

1. TÁBLÁZAT:  I. KOCKÁZATI KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ CSELEKMÉNY VAGY MULASZTÁS
Sor-szám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A bírság összege forintban A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
Az ADR előírásainak megszegése, amennyiben az haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős környezet-károsodás okozásának nagyfokú kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő, azonnali intézkedések történnek, például a jármű feltartóztatása (a továbbhaladás megakadályozása).
1. Szállításból kizárt veszélyes anyagok szállítása 800000 feladó, berakó, szállító fuvarozó)
2. Veszélyes anyagok szivárgása 800000 feladó, csomagoló, berakó, töltő, szállító (fuvarozó)
100000 feladó, szállító (fuvarozó)
3. Nem engedélyezett szállítási móddal vagy nem megfelelő szállítóeszközzel történő szállítás 600000 konténer üzemben tartója, töltő, szállító (fuvarozó)
4. Ömlesztett szállítás olyan konténerben, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú 600000 konténer üzemben tartója, töltő, szállító (fuvarozó)
5. Jóváhagyási igazolással nem rendelkező járművel történő szállítás 800000 feladó, töltő, szállító (fuvarozó)
6. A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő jármű, amely közvetlen veszélyt jelent 800000 feladó, töltő, szállító (fuvarozó)
7. Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök használata 800000 feladó, töltő, csomagoló, szállító, (fuvarozó)
8. A vonatkozó csomagolási utasításnak nem megfelelő csomagoló-eszköz használata 600000 feladó, csomagoló
9. Az egybecsomagolásra vonatkozó különleges előírások be nem tartása 800000 feladó, csomagoló
10. A rakomány elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó szabályok be nem tartása 800000 berakó, szállító (fuvarozó)
11. A küldeménydarabok együvé rakására vonatkozó szabályok be nem tartása berakó, szállító
a)  járműben 400000 (fuvarozó)
b)  konténerben 600000 berakó
12. Megengedett töltési fok be nem tartása csomagoló, töltő
a)  tartányoknál 600000
b)  küldeménydaraboknál 400000
13. Az egy szállítóegységben szállítható mennyiségre vonatkozó korlátozás be nem tartása 600000 feladó, szállító (fuvarozó)
14. Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármilyen jelzés vagy információ utalna 800000 feladó, berakó, csomagoló, töltő, szállító (fuvarozó)
15. A járművön nincs semmilyen jelölés, illetve nagybárca 800000 feladó, töltő, szállító (fuvarozó)
16. A szállított anyagra vonatkozó információk (pl. UN-szám, helyes szállítási megnevezés, csomagolási csoport) hiánya, ami miatt nem lehetséges megállapítani, hogy fennáll-e egyéb, I. kockázati kategóriájú szabálytalanság 800000 feladó, szállító (fuvarozó)
17. A járművezetőnek nincs érvényes oktatási bizonyítványa 600000 berakó, szállító (fuvarozó)
18. Tűz vagy nyílt láng használatára vonatkozó tilalom megszegése 400000 berakó, töltő, szállító (fuvarozó)
100000 járművezető, kísérő
19. A dohányzási tilalom be nem tartása 200000 berakó, töltő
100000 járművezető-kísérő
20. Az I. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztások 600000 feladó, be/kirakó, csomagoló, töltő, ürítő, szállító (fuvarozó), címzett
2. TÁBLÁZAT:  II. KOCKÁZATI KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ CSELEKMÉNY VAGY MULASZTÁS
Sor-szám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A bírság összege forintban A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
Az ADR előírásainak megszegése, amennyiben az személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő intézkedések történnek, például a hiba elhárítására való kötelezés, ha lehetséges és célszerű, akkor az ellenőrzés helyén, de legkésőbb a folyamatban lévő szállítási művelet befejezésekor.
1. A szállítóegységben egynél több pótkocsi vagy félpótkocsi van 300 000 feladó, berakó, töltő, szállító (fuvarozó)
2. A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő jármű, amely azonban közvetlen veszélyt nem jelent 200 000 szállító (fuvarozó), jármű üzemben tartója
3. A járművön nincsenek meg az előírt, üzemképes tűzoltó készülékek 300 000 szállító (fuvarozó), jármű üzemben tartója
4. A járművön nincs meg az ADR-ben, illetve az írásbeli utasításban előírt felszerelés 100 000 (felszere-lésenként) szállító (fuvarozó)
5. Csomagolóeszközök, IBC-k, illetve nagycsomagolások ellenőrzésének, időszakos vizsgálatának időpontját vagy a használati időtartamot nem tartották be 300 000 feladó, csomagoló
6. a)  sérült csomagolású küldeménydarabokat, IBC-ket, nagycsomagolásokat szállítanak 400 000 feladó, berakó, szállító (fuvarozó)
b)  sérült tisztítatlan, üres csomagolóeszközöket szállítanak 100000
7. Küldeménydarabokat olyan konténerben szállítanak, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú 300 000 konténer üzemben tartója, berakó, szállító (fuvarozó)
8. A tartányokat, tankkonténereket nem zárták le megfelelően 400 000 feladó, töltő, szállító (fuvarozó)
9. Kombinált csomagolás szállítása olyan külső csomagolással, amely nincs megfelelően lezárva 200 000 feladó, berakó, szállító (fuvarozó)
10. Helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás, vagy azok hiánya 400 000 feladó, csomagoló, berakó, töltő, szállító (fuvarozó)
11. Írásbeli utasítás hiánya 500 000 szállító (fuvarozó)
12. Az írásbeli utasítás nem felel meg az ADR előírásainak 200 000 szállító (fuvarozó)
13. A II. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás 300 000 feladó, be/kirakó, csomagoló, töltő, ürítő, szállító (fuvarozó), címzett
3. TÁBLÁZAT:  III. KOCKÁZATI KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ CSELEKMÉNY VAGY MULASZTÁS
Sor-szám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A bírság összege forintban A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
Az ADR előírásainak megszegése, amennyiben az személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kismértékű kockázatával jár, de ahol nem szükséges a hiányosságokat a közúton kijavítani, elegendő azokat később, a vállalkozásnál megszüntetni.
1. A nagybárcák, a bárcák mérete vagy a betűk, számok, jelképek mérete nem felel meg az előírásoknak 100000 feladó, csomagoló, berakó, töltő, szállító (fuvarozó)
2. Az okmányokban valamely információ hiányzik 100 000 feladó
3. Az oktatási bizonyítvány nincs a járművön 50 000 járművezető
4. A jármű jóváhagyási igazolása 30 napnál nem régebben járt le 100 000 szállító (fuvarozó), jármű üzemben tartója
5. Az írásbeli utasításban a helyes használatot nem befolyásoló, formai eltérés van 30 000 szállító (fuvarozó), járművezető
6. A III. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás 100000 feladó, be/kirakó, csomagoló, töltő, ürítő, szállító (fuvarozó), címzett
4. TÁBLÁZAT:  AZ 1., 2. VAGY 3. TÁBLÁZATBA NEM SOROLHATÓ EGYÉB MULASZTÁS
Sor-szám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A bírság összege forintban A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
1. Veszélyes áru (hulladék) szállításhoz szükséges engedély hiánya 200 000 feladó, szállító (fuvarozó)
2. Veszélyes áru (polgári felhasználású robbanóanyag) szállításához szükséges engedély hiánya 200 000 feladó, szállító (fuvarozó)
3. Veszélyes áru (radioaktív anyag) szállításához szükséges engedély hiánya 200 000 feladó, szállító (fuvarozó)
5. TÁBLÁZAT:  A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSI BIZTONSÁGI TANÁCSADÓRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK MEGSZEGÉSE
Sor-szám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A bírság összege forintban A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
1. A vállalkozásnak nincs biztonsági tanácsadója 400 000 vállalkozás vezetője
2. A vállalkozás nem értesítette a közlekedési hatóságot a biztonsági tanácsadó megbízásáról, illetve annak változásáról 100 000 vállalkozás vezetője
3. A vállalkozás biztonsági tanácsadójának 30 napnál régebben lejárt a bizonyítvány érvényességi ideje, vagy az adott alágazatra vagy veszélyességi osztályra nem terjed ki a bizonyítvány érvényessége 100 000 vállalkozás vezetője, tanácsadó
4. Nem készült baleseti jelentés 50 000 vállalkozás vezetője
5. Az éves jelentés hiánya 100 000 vállalkozás vezetője
6. TÁBLÁZAT:  A MEZŐGAZDASÁGI VEGYSZEREK ÉS ÜZEMANYAGOK MEZŐGAZDASÁGI VONTATÓVAL VAGY LASSÚ JÁRMŰVEL VONTATOTT PÓTKOCSIVAL TÖRTÉNŐ KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSA SZABÁLYAINAK MEGSZEGÉSE
Sor-szám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A bírság összege forintban A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
1. Növényvédő szer szállítása ömlesztve vagy tartányban 50 000 feladó, szállító (fuvarozó)
2. Nem folyékony műtrágya szállítása tartányban 30 000 feladó, szállító (fuvarozó)
3. Üzemanyag és folyékony műtrágya 6500 liternél nagyobb befogadó tartányban való szállítása 50 000 feladó, szállító (fuvarozó)
4. Nem megfelelő vontató használata 40 000 szállító (fuvarozó)
5. Nem megfelelő tartányos pótkocsi használata 50000 feladó, szállító (fuvarozó)
6. a)  A tartánynak nincs érvényes hatósági vizsgája, kivéve ab) pontba sorolt esetet 50000 feladó, szállító (fuvarozó)
b)  A tartány hatósági vizsgájának érvényessége 30 napnál nem régebben járt le 10000
7. Az ömlesztett árut szállító jármű vagy konténer kialakítása szabálytalan 40000 feladó, szállító (fuvarozó)
8. A szállító egység jelölése szabálytalan 30000 feladó, szállító (fuvarozó)
9. A tartány jelölése szabálytalan 50000 feladó, szállító (fuvarozó)
10. A közúton való szállítás távolsága 50 km-nél hosszabb 30000 feladó, szállító (fuvarozó)
11. a)  A fuvarokmány adatai a szállított anyagra vonatkozóan hiányosak 40000 feladó, szállító (fuvarozó)
b)  A fuvarokmány egyéb adatai hiányosak 10000
12. Előírt felszerelés hiánya a szállítóegysége 30000 feladó, szállító (fuvarozó)
13. Élelmiszerrel és takarmánnyal történő együtt szállítás tilalmának megszegése 40000 feladó, szállító (fuvarozó)
14. Rakodási előírások megszegés 40 000 feladó, szállító (fuvarozó)
15. A dohányzási tilalom be nem tartása 50000 berakó, töltő, szállító (fuvarozó), járművezető
16. A járművezetőnek nincs érvényes vizsga igazolása 40000 szállító (fuvarozó), járművezető

Ahogyan a táblázatokban  látható, az egyes hiányosságokért felelőssé tehetők körét (feladó, szállító stb.) a rendelet megnevezi. Ennek eredményeképpen a megjelenő bírság akár több vállalkozást is terhelhet.

A közigazgatási eljárás lefolytatását követően a hatóság határozatban nevezi meg az érintett(ek)et és a kiszabott bírság összegét. Fellebbezésben a döntés megtámadható, melyet követően a másodfokon eljáró hatóság is megvizsgálja az esetet és szintén határozatot hoz.

A másodfokú határozat döntése ellen – jogszabálysértés esetén – bírósági kereset nyújtható be.